Tüm sorularınızın cevapları Burada !

Şirket Nasıl Kurulur?

Şirket Kurma Maliyetleri

Şirket Kurma

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1. Taraflar:

                       

İşbu sözleşme, Kırmızıtoprak Mah. Porsuk Bulvarı Nilay Sk. No: 11 B Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresinde T Hesap Teknolojileri A.Ş. (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır) ile İNTERNET SİTESİ’ne üye olarak ürün ve/veya hizmet satın alan internet kullanıcısı (“ÜYE”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

   

1.1.Satıcı Bilgileri:


Ünvanı: T Hesap Teknolojileri A.Ş. (Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır)

                       

Adresi: Kırmızıtoprak Mah. Porsuk Bulvarı Nilay Sk. No: 11 B Odunpazarı/ESKİŞEHİR

                       

Mersis No: 0815108372800001

                       

Çağrı Merkezi No: 08504205200

                       

E-posta: [email protected]

                       

1.2. Alıcı Bilgileri:

                       

Adı,Soyadı/Ünvanı:

                       

Adres:

                       

Telefon:

                       

E-Posta:

                       

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

                       

Madde 2. Tanımlar:

                       

Şirket: T Hesap Teknolojileri A.Ş.

                       

Üye: Şirketten ürün ve/veya hizmet satın almak amacıyla Üye Ol sayfasındaki bilgileri eksiksiz dolduran gerçek ve/veya tüzel kişidir.

                       

Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

                       

Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

                       

Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

                       

Muhasebe Hizmetleri: 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında iş sahiplerine/vergi yükümlülerine sunulan ve Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi’nde detaylandırılan ve sınırlandırılan hizmetleri,

                       

Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi: Platform’u kullanan ve T-hesap hizmetlerinden yararlanan 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca Muhasebe Hizmetleri sunmaya yetkili kişiler (Platform Kullanıcısı) ile MÜŞTERİ arasında akdedilen ve Muhasebe Hizmetleri’ne ilişkin hüküm ve koşulların düzenlendiği sözleşmeyi,

                       

Satıcı: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

                       

Alıcı: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

                       

Müşteri: T-hesap tarafından sunulan Ürün ve/veya Hizmetlerden satın alan gerçek ya da tüzel kişiyi,

                       

Sipariş Veren: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

                       

Taraflar: SATICI ve ALICI’yı,

                       

Sözleşme: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

                       

Ürün: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

                       

Madde 3. Konu:

                       

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

                       

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

                       

Madde 4. Genel Hükümler:

                       

4.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

                       

4.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

                       

4.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

                       

4.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

                       

4.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

                       

4.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

                       

4.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

                       

4.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

                       

4.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

                       

4.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

                       

4.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

                       

4.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

                       

4.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

                       

4.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

                       

4.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

                       

4.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

                       

4.17. Diğer hususlar ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme İNTERNET SİTESİ’nde yayınlanan İNTERNET SİTESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ, GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ, ÇEREZ KULLANIM VE BİLGİLENDİRME METNİ, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ dokümanlarında mevcuttur.

                       

Madde 5. Ödeme Yöntemleri

                       

5.1. Bu Sözleşme kapsamında, aylık belirli ücret veya ilgili paketin belirlenmiş ücreti dışında, Muhasebesel Evrak Teslim Hizmetleri ve diğer Ürün ve Hizmetler için MÜŞTERİ’den farklı tutarda ücretler tahsil edilecektir. MÜŞTERİ’ye sunulan hizmetler için MÜŞTERİ’den tahsil edilecek ücretlerin detaylarına T-hesap sitesindeki ürün/hizmetlerin ücret bilgilerinin bulunduğu bölümlerden ulaşılabilir. İlgili tutarlar MÜŞTERİ’nin kredi kartından otomatik olarak tahsil edilecek olup; MÜŞTERİ’nin T-hesap tarafından belirlenen ve ilan edilen toplu bir paketten yararlanmak istemesi durumunda bu paketin toplam ücreti, MÜŞTERİ’nin aylık hizmet almak istemesi halinde ilgili ayın ücreti MÜŞTERİ’den peşin olarak ilgili döneme ilişkin Ürün ve Hizmetler sunulmaya başlanmadan önce tahsil edilecektir.

                       

5.2. Muhasebe Hizmetleri için MÜŞTERİ’den tahsil edilecek tutar, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili yılda geçerli olmak üzere yayınlanan asgari ücret tarifesindeki asgari bedellerden az olmayacaktır. Hizmetlerin ücretlendirmesi Gelir İdaresi Başkanlığı veya ilgili mercilerin yayınladığı asgari ücret tarifesi uyarınca her yıl veya ilgili mercinin uygun gördüğü başka bir zaman aralığında değişiklik gösterebilir.

                       

5.3. MÜŞTERİ, Ürün ve Hizmetler’in kendisine sunulmasını devam etmesi için önceki dönemlere ve ilgili döneme ilişkin ödemelerini tam ve eksiksiz yapmakla yükümlüdür. Aksi halde T-hesap’ın Ürün ve Hizmetler’in sunumunu geçici/kalıcı durdurma veya iş ortaklarından durdurulmasını talep etme hakkı saklıdır. Müşteri’nin tahsilat için tanımladığı karttan otomatik tahsilatın gerçekleştirilemediği gün ödemeler eksik yapılmış kabul edilecek olup; ek süreye ihtiyaç bulunmamaktadır. Müşteri’nin ödemediği tutarlara ilişkin herhangi bir yasal takibe başvurulduğu anda, kendi yasal komisyon ücreti dışında Müşteri’den faiz, söz konusu yasal yollar için harcanan/harcanacak avukatlık ücretleri ve diğer masraflar talep edilecektir. MÜŞTERİ satın aldığı ürün/hizmetlerin karşılığı olan ücretlerin aylık ödemelerinin elektronik para ödeme Platform’una tanımladığı kart hesabından otomatik olarak tahsil edilebileceğini kabul ve beyan eder.

                       

5.4. T-hesap, Muhasebe Hizmetleri’ne ilişkin ücretlendirmeler hariç, Sözleşme’nin yenilendiği her yıl ve/veya kendisinin uygun gördüğü diğer zamanlarda, MÜŞTERİ’ye bu Sözleşme’de öngörülen yöntemlerle bildirim yaparak bu bedelleri değiştirme hakkına sahiptir. Bedel değişikliklerinin uygulanabilmesi için MÜŞTERİ’nin onayı gerekmez. MÜŞTERİ, Ürün ve Hizmetler’e ilişkin bir paket kullanmaktaysa bu paketinin tamamlanması ardından, Ürün ve Hizmetler’den aylık bedel ödeyerek yararlanıyorsa bedel değişikliğinin yapıldığı içinde bulunulan aydan sonraki ilk ücret tahsilatından itibaren (bu tahsilat dahil) bu değişen ücretlerle Ürün ve Hizmetler’den yararlanmaya devam edecektir.

                       

5.5. Müşteri’den tahsil edilecek ödemeler, T-Hesap’ın birlikte çalıştığı ve ilgili mevzuat kapsamında izinli/ruhsatlı elektronik para ödeme kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek olup T-hesap MÜŞTERİLER’in kart ve şifre bilgileri gibi bilgileri kendi altyapısında saklamaz. Sanal Cüzdan Hizmetleri hükümleri saklı olup; T-hesap Sanal Cüzdan üzerinden tahsis edilen sanal kart bilgilerini veya Sanal Cüzdan’a kendi kartlarını da bağlayabilir. T-hesap sanal kart dahil MÜŞTERİ’nin kart bilgilerini kendi bünyesinde saklamayacaktır. İlgili hizmeti sunan T-hesap iş ortağının sorumlulukları saklıdır ve bu sebeple T-hesap hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

                       

Madde 6. Sözleşmenin Süresi ve Feshi

                       

6.1. Bu Sözleşme onay tarihinde yürürlüğe girer ve Taraflarca feshedilmediği müddetçe süresiz olarak yürürlükte kalır. Ancak bu Sözleşme’nin Ürün ve Hizmetler’e yönelik hükümleri, ALICI’nın Ürün ve Hizmetler’den yararlanması iradesini gösterdiği andan itibaren hüküm doğuracaktır.

                       

6.2. Ürün ve Hizmetler’den aylık yararlanan MÜŞTERİ’ler için MÜŞTERİ’nin bu Sözleşme’yi herhangi bir haklı neden olmaksızın feshetmek istemesi halinde, Sözleşme’nin feshedildiği tarihte içinde bulunulan ayın ücreti de MÜŞTERİ’den tahsil edilecektir. Ürün ve Hizmetler’den toplu bir paket satın alarak yararlanan MÜŞTERİ’ler için, MÜŞTERİ’nin bu Sözleşme’yi herhangi bir haklı neden olmaksızın feshetmek istemesi halinde ilgili paketin kalan dönemi de dahil o zamana kadar ödenen herhangi bir tutar MÜŞTERİ’ye iade edilmez.

                       

6.3. T-hesap’ın bu Sözleşme’de yer alan esaslı yükümlülüklerinden birini ihlal etmesi halinde, MÜŞTERİ T-hesap’a 30 günlük süre tanıyarak işbu ihlale son vermesini ihtar eder. Bu süre sonunda ihlale son verilmemesi halinde, MÜŞTERİ işbu Sözleşme’yi haklı nedenle sona erdirebilecektir. Taraflar’ın ilgili mevzuattan doğan hakları saklıdır.

                       

6.4. Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında meydana gelen herhangi bir durum veya ihlal bu Sözleşme’nin ihlal edildiği şeklinde yorumlanamaz ve bu Sözleşme’nin ihlaline sebebiyet vermez. Bu durumda MÜŞTERİ T-hesap ile bu Sözleşme’de belirtilen iletişim kanalları ile iletişime geçecek ve T-hesap da söz konusu durumun çözümü için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ancak her şartta Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi ve hükümleri bu Sözleşme’den ayrı ve bağımsızdır.

                       

6.5. Sebebi fark etmeksizin, bu Sözleşme’nin sona ermesi halinde, Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi’nin T-hesap dışındaki üçüncü kişi iş ortağıyla akdedilmiş olması sebebiyle MÜŞTERİ işbu Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi’ni de sona erdirecektir. Bu doğrultuda MÜŞTERİ, T-hesap’ın yönlendirmeleri ve bilgilendirmeleri doğrultusunda Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi’nin sona ermesi için gerekli bilgi ve belgeleri akdeder, ilgili formları imzalar ve/veya bunları ilgili üçüncü kişi iş ortağına gönderir/tebliğ eder.

                       

6.6. Sebebi fark etmeksizin, MÜŞTERİ’ye Muhasebe Hizmetleri’ni sunan üçüncü kişi iş ortağının T-hesap ile ticari ilişkisinin sona ermesi halinde, MÜŞTERİ ile iş ortağı arasındaki Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi T-hesap’ın uygun gördüğü başka bir Muhasebe Hizmetleri sunan üçüncü kişiye devredilecektir. MÜŞTERİ, bu durumda T-hesap’ın uygun gördüğü kişilere Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi’nin devredilmesi için ilgili sözleşme devirlerini gerçekleştireceğini, bu süreçte T-hesap’ın talimat ve yönlendirmeleri doğrultusunda hareket edeceğini ve ilgili belge/formları gecikmeksizin akdedeceğini, iş ortaklarına yapılması gereken bildirimleri T-hesap ile iş birliği içerisinde gerçekleştireceğini kabul ve beyan eder.

                       

6.7. Platform kapsamında akdedilen sözleşmelere herhangi bir aykırılık bulunmasa dahi, MÜŞTERİ’nin Platform’u kullanma amacının hukuka ve ahlaka aykırı olduğunun anlaşılması halinde, T-hesap ve iş ortakları, MÜŞTERİ’nin Sözleşmesi’ni sürecini kalıcı olarak sonlandırma ve Müşteri ile Platform kapsamında verilen Hizmetler’e ilişkin sözleşmelerin tamamını fesih hakkına sahiptir. Böyle bir durumda T-hesap’ın sözleşmelerden ve kanundan doğan tazminat hakları saklıdır. Bu ihlal doğan/doğacak doğrudan dolaylı tüm zararlardan MÜŞTERİ sorumlu olup, T-hesap’ın rücu hakkı saklıdır.

                       

6.8. T-hesap, MÜŞTERİ’nin bu Sözleşmeyi veya Platform üzerinden sunulan farklı hizmetlere ilişkin kuralları ve sözleşmeleri ihlal etmesi durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, bu sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız herhangi bir bildirime gerek olmaksızın feshedebilecektir:

                       

  • MÜŞTERİ’nin herhangi bir yöntem kullanarak, Platform’un işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
  •                            
  • MÜŞTERİ’nin Bu Sözleşme ve/veya diğer hizmet sözleşmelerini ihlal etmesi,
  •                            
  • MÜŞTERİ’nin üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden fillerde bulunması,
  •                            
  • Müşteri’nin T-hesap ile paylaştığı bilgi, içerik, görsel ve yazıların hukuka aykırı unsurlar taşıması veya hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar taşımasa dahi Platform’da paylaşılan bilgi, içerik görsel ve yazıların hukuka ve ahlaka aykırı amaçlar ile paylaşılması.

                       

Madde 7. Cayma Hakkı:

                       

Sözleşmeden cayma süresi, sözleşmenin imzalandığı andan itibaren başlar ve on dört (14) gündür. Kullanıcı, bu süre zarfında hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma beyanının sağlayıcı T-hesap’a ulaştırıldığını ispat yükümlüğü Kullanıcı’ya aittir. Bu süre geçtikten sonra yapılacak sözleşmenin feshi talepleri, sözleşme hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır. Size sağlanacak olan kullanıcı ve şifre bilgileri ile erişim sağladığınız T-hesap internet sitesinde bulunan dijital ürünlerden izniniz olanları anında erişme veya indirme imkânına sahip olacaksınız. Bu nedenle verilen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılması ve ürün/hizmetlerden faydalanma sağlandığı anda içeriğe erişilmiş sayılır ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma hakkının istisnaları” alt başlıklı 15. Maddesinin e,h ve ğ bendinde düzenlenen istisnalar kapsamında olup cayma hakkı kullanılamaz. (e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler, ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler, h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.). Bu nedenle 14 günlük cayma süresi içerisinde hizmetin verilmeye başlanması halinde, cayma hakkınızı en geç hizmetin başladığı günden bir gün önce bildirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde sözleşmenin feshine dair talepleriniz, sözleşmede yazılı olan fesih hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.

                       

Madde 8. Cayma Hakkı Yapılacak İletişim Bilgileri:

                       

Şirket: T Hesap Teknolojileri A.Ş.

                       

Adresi: Kırmızıtoprak Mah. Porsuk Bulvarı Nilay Sk. No: 11 B Odunpazarı/ESKİŞEHİR

                       

Telefon: 08504205200

                       

E-posta: [email protected]

                       

Madde 9. Tüketicinin Kanuni Başvuru Yolları ve Yetkili Yargı Mercileri

                       

Bu Sözleşme ‘den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl belirlenen/ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli/yetkilidir. Kullanıcı, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse Satıcının yerleşim yerindeki (ikametgâhındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.

                       

Madde 10. Mücbir Sebepler

                       

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülemeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, küresel ya da ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis sağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi birisi sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalır ve iade edilmez.

                       

Madde 11. Yürürlük

                       

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

                       

                        

SATICI:

   

ALICI:


TARİH: 11.11.2022

Yardımcı olabilir miyiz?